گیره های لوله گیر فلزی

گیره های لوله گیر فلزی

از این نوع ابزار جهت نگه داشتن لوله های فلزی در صنعت به کار برده می شود که از جنس بدنه ی فلزی با بهترین جنس از آلیاژ مواد ساخته شده اند.

گیره های لوله گیر فلزی

گیره های لوله گیر فلزی 

( یک محصول وجود دارد. )