لوله برهای مسی مدل LB-01

لوله برهای مسی مدل LB-01

از این نوع ابزار برای برش دادن انواع لوله های مسی و نیز لوله های آلومینیومی استفاده می کنند که قابلیت برش دادن این لوله ها را تا قطر 

5 ال 70 میلی متر را شامل می باشند.

لوله برهای مسی مدل LB-01

لوله برهای مسی مدل LB-01 

( یک محصول وجود دارد. )