پرس شارژی مستقیم مینی

پرس شارژی مستقیم مینی

این نوع از دستگاه های پرس که به صورت شارژی به تولید می رسند ، قابلیت شارژ شدن توسط باطری را دارند و نیز نوع کارکرد آن ها

به صورت هیدرولیک شارژی می باشد.

پرس شارژی مستقیم مینی

پرس شارژی مستقیم مینی 

( یک محصول وجود دارد. )