پرس شارژی نیو

پرس شارژی نیو

این نوع از دستگاه های پرس نیز به صورت شارژی با طرح جدید نیو به تولید می رسند که قابلیت پرس کردن لوله های با قطر سایز

16 تا 63 میلی متر را شامل می باشند که به صورت تک باطری به تولید می رسند.

پرس شارژی نیو

پرس شارژی نیو 

( یک محصول وجود دارد. )