پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

این نوع از دستگاه پرس به صورت دستی به کار گرفته می شود که توسط ورق های لیزیک شده آهنی به تولید می رسند و می توانند لوله هایی

با قطر 16 و 20 و 25 و 32 میلی متر را پرس کنند.

پرس دستی لوله پنج لایه خارجی

پرس دستی لوله پنج لایه خارجی 

( یک محصول وجود دارد. )