دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک

دستگاه جوش تمام هیدرولیک کاربردی شبیه به نوع نیمه هیدرولیک دارد که برای جوش زدن لوله های پلی اتیلن در 

شبکه های آبرسانی و ... به صورت فشار قوی به کار گرفته می شود. این دستگاه برای جا به جایی و حرکت راحت تر 

شامل شاسی چرخ دار می باشد .

دستگا جوش تمام هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 

( 8 محصول وجود دارد )