اتوی جوش پلی اتیلن گازی

اتوی جوش پلی اتیلن گازی

اتوهای جوش پلی اتیلن وظیفه ی گرم کردن لوله ها را جهت جوشکاری دارند که کارکرد آن ها به صورت گازی می باشد و 

دارای صفحه نمایش گر دمای حرارت می باشد.

اتوی جوش پلی اتیلن گازی

اتوی جوش پلی اتیلن گازی 

( 2 محصول وجود دارد )