اتوهای جوش پلی اتیلن برقی

اتوهای جوش پلی اتیلن برقی

اتوهای جوش کاری نیز نوعی از دستگاه های مرتبط با عمل جوشکاری هستند که جزو یکی از تجهیزات کاربردی این صنعت می باشند 

و وظیفه ی گرم کردن دو سر لوله را جهت جوشکاری برعهده دارند.

اتوهای جوش پلی اتیلن برقی

اتوهای جوش پلی اتیلن برقی 

( یک محصول وجود دارد. )