چرخ دنده مدول سایز5

چرخ دنده مدول سایز5

چرخ دنده ها در انواع سایزها و نمونه های مختلفی در صنعت نوارنقاله سازی به تولید می رسند که هر یک از آن ها دارای 

قطر و گام های متفاوتی می باشند. چرخ دنده های مدول نیرو هایگشتاور وارده را به نیروی دورانی انتقال می دهند و 

موجب چرخش تسمه برروی خود می شوند.

چرخ دنده

چرخ دنده مدول سایز5 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )