چرخ دنده شانه ای سایز 5 با ابعاد 40*40

چرخ دنده شانه ای سایز 5 با ابعاد 40*40

چرخ دنده شانه ای یکی از انواع این محصول می باشد که به صورت دندانه ای در صنعت به کار برده می شوند. فاصله های دندانه ها از یکدیگر و

نیز تعداد آن ها در هر ردیف ، انواع این محصول را تشکیل می دهد.

چرخ دنده شانه ای

چرخ دنده شانه ای سایز 5 با ابعاد 40*40 

( یک محصول وجود دارد. )