چرخ دنده شانه ای سایز 2 با ابعاد 20*20

چرخ دنده شانه ای سایز 2 با ابعاد 20*20

چرخ دنده ها نیز یکی از تجهیزات صنعتی در بخش سیستم های انتقالی می باشند که در انواع مختلفی با عداد دندانه های متفاوت به 

تولید می رسند که معمولا برای انتقال نیروی گشتاور خطی از یک محور به محورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

چرخ دنده

چرخ دنده شانه ای سایز 2 با ابعاد 20*20 

( یک محصول وجود دارد. )