کوپلینگ ucc سایز 60

کوپلینگ ucc سایز 60

کوپلینگ ها قطعات صنعتی کوچکی می باشند که کاربردی مهم و به خصوص دارند و در انواع مختلفی همچون یو سی سی ها در صنعت

به کار برده می شوند که سایزهای مختلفی از آن ها در این فروشگاه در دسترس می باشد.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc سایز 60 

( 5 محصول وجود دارد )