کوپلینگ ucc سایز 55

کوپلینگ ucc سایز 55

یکی از قطعات صنعتی کوچک ولی کاربردی در صنایع هیدرولیکی کوپلینگ مدل یو سی سی می باشد که یکی از انواع این محصول

در این صنعت می باشد که در سایزهای مختلفی به تولید می رسد.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc سایز 55 

( 5 محصول وجود دارد )