کوپلینگ ucc سایز 28

کوپلینگ ucc سایز 28

این نوع از کوپلینگ ها یکی از انواع این محصول می باشد که در صنعت هیدرولیکی به کار گرفته می شوند. این نوع از کوپلینگ 

به صورت خاردار به کار گرفته می شود.

کوپلینگ

کوپلینگ ucc سایز 28 

( 5 محصول وجود دارد )