کوپلینگ HRC سایز 21.5

کوپلینگ HRC سایز 21.5 

کوپلینگ ها در انواع سایزهای مختلفی به عنوان اتصال دهنده دو محور به یکدیگر به کار می روند که به دو شکل فلزی و لاستیکی به تولید می رسند

HRC

کوپلینگ HRC سایز 21.5 

( یک محصول وجود دارد. )