چرخ پایه ثابت دار(جک استاپ) 

( یک محصول وجود دارد. )