چرخ های بیمارستانی تمام پلاستیکی 

( 2 محصول وجود دارد )