دو تن

دو تن

جرثقیل های دستی جهت بالابردن اجسام سنگین از روی زمین در محیط های کارگاهی به کار رده می شوند که دارای ظرفیت های

مختلفی می باشند و این نوع از جرثقیل دستی دارای ظرفیت 2 تنی می باشد که البته تا 3 تن نیز قدرت تحمل دارد ولی به طور کلی

برای اطمینان بیشتر تا ظرفیت 2 تنی بارگیری می شود.

دو تن

دو تن 

( یک محصول وجود دارد. )