پاکت بالابر چهار گوش 22 لیتری

پاکت بالابر چهار گوش 22 لیتری

از این وسیله به عنوان یک مخزن برای جا به جایی مصالح در ساختمان سازی به کار می رود. معمولا این پاکت ها را به بالابرهای ساختمانی وصل می کنند و به 

وسیله ی آن مصالح را درون این پاکت جا به جا می کنند.

پاکت بالابر چهار گوش 22 لیتری

پاکت بالابر چهار گوش 22 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )