باکت بالابر چهار گوش 22 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )