PHمتر

( Ph meter )

PHمتر

ph خاک میزان اسیدی یا قلیایی بودن آن را نشان میدهد.PHمتر وسیله ای برای اندازه گیری 

این خصوصیت است.

0 تومان بدون مالیات.

PHمتر

وسیله ای علمی است که برای اندازه گیری قدرت اسیدی محلول ها  ها و تعیین PH آن ها  به کار میرود. PHمترها به شکل های دستی  یا رومیزی

در بازار وجود دارند.  

از PHمترها بسته به کاربردشان در صنایع دارویی و غذایی و تصفیه خانه ها و ... استفاده میشود